Struktuurtoetus

Projekti tutvustus

AS-le Eesti Vanglatööstus on eraldatud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahalisi vahendeid inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ meetme „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamise“ elluviimiseks rakendades projekti „Kvalifitseeritum tööjõud – turvalisem ühiskond“ koodiga 1.3.0102.09-0119..

Projekti üldeesmärgiks on suurendada ja parandada kinnises- ja avavanglas viibivate kinnipeetavate võimalusi omandada vangistuses kvalifitseeritud tööoskusi, pakkudes neile töökohapõhist väljaõpet vanglates ja parandades nende juurdepääsu töökohtadele Murru, Tartu ja Viru Vangla piirkonnas asuvates ettevõtetes.

Projekti spetsiifiliseks eesmärgiks on läbi materiaal-tehniliste tingimuste loomise pakkuda vanglas kutseõpet omandatavatele kinnipeetavatele võimalust sooritada ettevõttepraktikat- ja täiendavat kutsemeisterlikkuse eksamit, mille tulemusena tõuseb kinnipeetavate konkurentsivõime tööturul makstes kinnipeetavatele õppeperioodil stipendiumit.

Ettevõttepraktika läbinuile pakkuda vanglas erialase oskustööde tegemise võimalust, mille käigus on rakendusperioodi lõpuks vanglates ühel ajahetkel hõivatud 540 kinnipeetavat. Avavanglas viibivate või väljaspool vanglat töötavatele kinnipeetavatele töökohtade leidmine vanglapiirkonna ettevõtetes makstes töötavatele kinnipeetavatele palgatoetust ja hüvitades kinnipeetavate igapäevase transpordikulu vangla ja töökoha vahel kuue kuu vältel, mille tulemusena töötab projekti rakendusperioodi lõpuks iga päev väljaspool vanglat oskustöödel 110 kinnipeetavat.

Pikem strateegiline eesmärk on suurendada AS Eesti Vanglatööstus võimekust jätkata projekti lõppedes projekti peaeesmärgi täitmist teenitavate omavahendite baasil.

Sihtgrupist on planeeritud projekti kaasata 1 034 kinnipeetavat, kellest mehi on 850 ja naisi 184.

Projekt kestab 1. oktoobrist 2009 – 30 septembrini 2012. Projekt maht on 1 409 122,37 eurot, millest struktuuritoetus on 1 275 849,52 eruto ja AS Eesti Vanglatööstus omafinantseering 133 272,85 eurot.Infoks ettevõtjatele

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Kvalifitseeritum tööjõud – turvalisem ühiskond“ raames pakume ettevõtjatele võimalust hõivata kinnipeetavaid. Kinnipeetavate hõivamisel makstakse palgatoetust pool kinnipeetava palgast kuue kuu vältel.

Kinnipeetavate tööjõu kasutamise eeliseks on madalad maksu- ja palgakulud ning pidev ja kindel tööjõud. Kinnipeetavate töötasu ei maksustata sotsiaalmaksuga ega töötuskindlustusmaksega ning kinnipeetava töölevõtmisel on võimalik saada palgatoetust kuue kuu vältel kinnipeetava poole brutopalga ulatuses aga mitte üle 140 EUR kuus. Ühtlasi hüvitatakse projekti kaudu kinnipeetavate tööle käimise kulud palgatoetuse perioodil.
web by Dreamcom & webhosting by Cactus Hosting